JAVNO INFORMIRANJE

objavljeno: 28/01/2016
Relevantni zakonski propisi:
Odluke:
Obrasci:

Izvješća:


OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakonom o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine 25/2013 ) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija.
Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacije je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.
Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan, koje je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.

NAČINI OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA U DJEČJEM VRTIĆU OMIŠ:

– pravodobnim objavljivanjem informacija o svome radu na primjeren i dostupan način, odnosno na internetskim stranicama 
  Dječjeg vrtića Omiš ;
– davanjem informacije korisniku koji je podnio zahtjev na jedan od sljedećih načina:
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.

Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači, informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev, odnosno na najekonomičniji način.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama koji se može poslati:

–    poštom na adresu : DJEČJI VRTIĆ OMIŠ, PUT MOSTINE BB, 21310 OMIŠ
–    elektroničkom poštom na adresu: djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr
–    faksom na broj: 021/862-603
–    osobno predati na adresi PUT MOSTINE BB,21310 OMIŠ, svakim radnim danom od 700 do 1400 sati.

Pisani zahtjev sadrži:

•    naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
•    podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
•    ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv   pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona. Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Ne smatra se zahtjevom za pristup informacijama traženje uvida u cjelokupni spis predmeta, objašnjenja ili uputa vezanih uz ostvarivanje nekog prava ili izvršavanje obveze, izrade analize ili tumačenja nekog propisa, kao ni stvaranje nove informacije.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Ako tijelo javne vlasti ne posjeduje informaciju, a ima saznanja o tijelu koje je posjeduje, dužno je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je nadležno tijelo javne vlasti zaprimilo ustupljeni zahtjev.

Ako tijelo javne vlasti zaprimi zahtjev za pristup informaciji koja je klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, a nije njezin vlasnik, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja.

Ako tijelo javne vlasti zaprimi zahtjev za pristup međunarodnoj informaciji, dužno je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti isti vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja. Iznimno, tijelo javne vlasti postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj informaciji, ako je iz same informacije nedvojbeno vidljivo da je ona namijenjena neposrednoj objavi. Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

OGRANIČENJE NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Dječji vrtić Omiš može ograničiti pristup informaciji:

–    ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka;
–    ako je informacija poslovna ili profesionalna tajna, sukladno zakonu;
–    ako je informacija porezna tajna, sukladno zakonu;
–    ako je informacija zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka;
–    ako je informacija zaštićena propisima kojima se uređuje pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitoga pisanog
     pristanka nositelja prava;
–    u ostalim slučajevima utvrđenim zakonom.

ODBACIVANJE ZAHTJEVA:

Dječji vrtić Omiš rješenjem će odbaciti zahtjev ako:

–    ne posjeduje informaciju;
–    nema saznanja gdje se informacija nalazi;
–    u ostalim slučajevima ( ako se traži informacija koja se ne smatra informacijom i sl. )

Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba.

NAČELO MEĐUSOBNOG POŠTIVANJA I SURADNJE :

Odnosi dječjeg vrtića Omiš i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.