NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

objavljeno: 28/04/2017

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ
Klasa: 601-02/17-03/74
Urbroj: 2155/1-07-04-17-1
Omiš, 28. travnja 2017. godine


Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “Narodne novine”, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš , raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

1. POMOĆNICE

 – 1 izvršitelja-icu na određeno vrijeme s punim    
   radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja

U  V  J  E  T  I:

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. /.
                 

Osim navedenog, kandidat mora ispunjavati i slijedeće uvjete:
– da ima završenu srednju školu za kuhara,
– da ima radnog iskustva u struci te
– da je vozač „B“ kategorije.          

Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš. 
Uz ostale dokumente dostaviti i ovjerenu presliku Domovnice.
Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ i oglasnim pločama dječjih vrtića koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kontakt telefon/telefaks: 021/862-603.
             

Predsjednica Upravnog    vijeća:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Marija Perić,v.r.