Natječaj za radno mjesto

objavljeno: 28/02/2017

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Klasa: 601-02/17-03/28

Urbroj: 2155/1-07-04-17-1

Omiš, 23. veljače 2017. godine

 

Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i

naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 

  N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

 

  1. ODGOJITELJA/ICE       – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim

                                                        vremenom do povratka radnice s bolovanja 

 

      2. ODGOJITELJA/ICE       – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom – 4

                                          sata dnevno do 31. svibnja 2017. godine                                    

 

 U  V  J  E  T  I:

  Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.                           

             Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

             Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

             Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                      

             Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama HZZ-a odnosno oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.

             O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

             Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                         Predsjednica Upravnog vijeća:                                                                                            

                                                                                                          Marija Perić,v.r.