Natječaj za radna mjesta

objavljeno: 02/12/2016

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Klasa: 601-02/16-03/324

Urbroj: 2155/1-07-04-16-1

Omiš, 30. studenoga 2016. godine

  Na temelju članka 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i

naobrazbi / „Narodne novine“, br. 94/13. /, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Omiš, raspisuje

 
N  A  T  J  E  Č  A  J

za radno mjesto

 
    ODGOJITELJA/ICE       – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim

                                                        vremenom do povratka radnice s bolovanja / komplikacija u       

                                                        trudnoći odnosno rodiljnog dopusta  odnosno roditeljskog dopusta /

 
    ODGOJITELJA/ICE       – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do      

                                               30. lipnja 2017. godine                                    

 
    ODGOJITELJA/ICE       – 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom –

                                         4 sata dnevno do 31. kolovoza 2017. godine                                                       

 

U  V  J  E  T  I:

 Kandidati  moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 11. i 12. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona predškolskom odgoju i naobrazbi / “N.N.”, br. 94/13. / i Pravilnikom o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / “N.N.”, br. 133/97. / te da su vozači „B“ kategorije.                           

             Potrebnu dokumentaciju dostaviti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Omiš, Put mostine bb, 21310 Omiš.

             Uz ostale dokumente donijeti i presliku Domovnice.

             Na oglašena radna mjesta mogu se prijaviti kandidati oba spola.                                                                                       

             Rok za podnošenje prijava je osam / 8 / dana od dana objave na mrežnim stranicama HZZ-a odnosno oglasnim pločama HZZ-a te mrežnim stranicama i oglasnim pločama dječjih vrtića Omiš koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ.

             O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

             Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 

                                                                                             Predsjednica Upravnog vijeća:

 
                                                                                                         Marija Perić,v.r.