KATALOG INFORMACIJA DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ

objavljeno: 30/01/2014

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Put mostine bb

O M I Š

KATALOG INFORMACIJA

DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ


Omiš, svibanj 2013. godine


Na temelju članka 85. Statuta Dječjeg vrtića Omiš, te odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama / „Narodne novine“, broj: 172/03., 144/10. i 77/11. / ravnateljica Dječjeg vrtića Omiš, dana 14. svibnja 2013. godine, donosi

KATALOG INFORMACIJA

DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ

OPĆI PODACI:

Naziv:

DJEČJI VRTIĆ OMIŠ

Sjedište:

Put mostine bb – Omiš

Osnivač:

Grad Omiš

Datum osnivanja:

01.01.1977. godine

Promjena osnivačkih prava:

17.07.2003. godine

Pravni položaj Vrtića

javna ustanova

Naziv dječjih vrtića koji djeluju u sklopu DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ

dječji vrtić „Potočić“, Četvrt kralja Zvonimira 5 – Omiš,

broj telefina: 021/861-884,

dječji vrtić „Visibaba“, Cetinska cesta 4 – Omiš, broj telefona: 021/863-206,

dječji vrtić „Radost“, Vangrad 3 – Omiš, broj telefona: 021/863-216,

dječji vrtić „Pčelica“, Joke Kneževića 12 – Omiš, broj telefona: 021/861-019,

dječji vrtić i jaslice „Galeb“, Put mostine bb, broj telefona: 021/861-003,

dječji vrtić „Smilje“ – Gata, broj telefona: 021/ 860-717,

dječji vrtić „Trešnjica“ – Tugare, broj: telefona: 021/874-700,

dječji vrtić „Kamenčić“ – Kostanje, broj telefona: 021/869-124

dječji vrtić „Vrbica“ – Blato n/c, broj mobitela: 099/3020546

Matični broj:

03146677

OIB:

13066357076

Žiro-račun:

2330003-1100045129

WEB stranica:

vrtic-omis.hr

E-mail:

djecji.vrtic.omis1@st.t-com.hr

Telefon/mobitel

098//306521 – ravnateljica

099/4074344 – pedagoginja

o99/7902952 – defektologinja-logoped,

099/2141944 – viša medicinska sestra,

098/401064 – voditeljica računovodstva,

098/402094 – tajnica,

098/402016 – kućni majstor,

uprava Vrtića – 021/862-603,

Stručna služba – 021/757-179

Telefax:

021/862-603

DJELATNOST VRTIĆA

Djelatnost Vrtića je:

 • obavljanje poslova u svezi ostvarivanja programa njege djece predškolske dobi za vrijeme rada roditelja,

 • ostvarivanje programa odgoja i naobrazbe djece od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu,

 • provođenje programa zdravstvene zaštite,

 • prehrana djece predškolske dobi,

 • rad s darovitom djecom,

 • provođenje programa i rad s djecom s teškoćama u razvoju,

 • provođenje programa predškole,

 • ostvarivanje eksperimentalnog programa,

 • provođenje programa ranog učenja stranih jezika i drugih programa umjetničkog, kulturnog, vjerskog i športskog sadržaja u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja,

 • ostvarivanje sadržaja i aktivnosti iz oblasti kulture, fizičke kulture, tehničke kulture i društvenog života djece,

 • obavljanje stručnih, financijskih, administrativnih i drugih poslova vezanih uz rad Vrtića,

 • uređivanje i ostvarivanje ostalih poslova vezanih uz ostvarivanje predškolskog odgoja.

Djelatnost Vrtića ostvaruje se na temelju Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe. Prethodno navedene Programe Vrtić provodi uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

JAVNOST RADA

Rad Vrtića je javan.

O obavljanju svoje djelatnosti i načinu pružanju usluga, Vrtić izvješćuje roditelje i skrbnike djece te građane:

 • sredstvima javnog priopćavanja,

 • održavanjem skupova i savjetovanja.

 • preko oglasnih ploča /panoa,

 • roditeljskim sastancima,

 • informiranjem putem člana/predstavnika roditelja u Upravnom vijeću.

UNUTARNJE USTROJSTVO VRTIĆA

Unutarnjim ustrojstvom Vrtića, skupine istovrsnih i sličnih poslova razvrstavaju se na:

 • poslove vođenja Vrtića,

 • stručno-pedagoške poslove,

 • pravne, administrativne i računovodstveno-financijske poslove i

pomoćno-tehničke poslove.

Ukupno je zaposleno 42 radnika na neodređeno vrijeme od toga 41 žena i 1 muškarac odnosno 20 odgojitelja, 12 pomoćnica i 10 ostalih radnika / 3 stručna radnika – pedagoginja, defektologinja-logoped i viša medicinska sestra, ravnateljica, voditeljica računovodstva, tajnica, administrativno-računovodstveni radnik, 2 kuharice i kućni majstor /.

9 radnika zaposleno je na određeno vrijeme od toga: 6 odgojiteljica, 1 prof. fizičke kulture, 1 pomoćnica i 1 kuhar.

Napomena: u gore navedenim podacima nisu uključeni radnici koji su zaposleni na određeno vrijeme na zamjenama.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće, koje se sastoji od 5 članova: tri člana imenuje Osnivač – Grad Omiš, jedan član bira se iz reda roditelja i jednog člana bira Odgojiteljsko vijeće tajnim glasovanjem iz reda stručnih radnika / članak 30. Statuta Vrtića /.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Dječji vrtić Omiš u svom sastavu ima devet objekata u kojima su organizirani različite vrste programa.

Redovni programi provode se svakodnevno u dva organizacijska oblika:

 • jaslice / od prve do treće godine /,

 • vrtić / od treće do polaska u školu /.

  1. Redoviti program

   a/ 10-satni jaslični program

Red.br.

Naziv dječjeg vrtića

Broj odgojnih skupina

Broj djece

1.

“Galeb”

1

18

Ukupno:

1

18

b/ 10-satni vrtićni program

Red.br.

Naziv dječjeg vrtića

Broj odgojnih skupina

Broj djece

1.

“Visibaba”

1

25

2.

“Radost”

1

25

Ukupno:

2

50

c/ 8-satni program

Red. br.

Naziv dječjeg vrtića

Broj odgojnih skupina

Broj djece

1.

“Potočić”

1

26

2.

“Pčelica”

3

74

3.

“Galeb”

1

25

Ukupno:

5

125

d/ 6-satni program

Red.br.

Naziv dječjeg vrtića

Broj odgojnih skupina

Broj djece

1.

“Potočić”

1

26

2.

“Pčelica”

1

23

3.

“Galeb”

1

26

4.

“Smilje”

1

25

5.

“Trešnjica”

1

25

6.

“Kamenčić”

2

40

7.

„Vrbica“

1

24

Ukupno:

8

189

1.1.1. Radno vrijeme, vrsta programa, broj djece i stručnog kadra

Tabela br. 1.

Red. br.

vrtić-jaslice

vrsta programa

broj djece

broj odgajatelja

broj obroka

radno vrijeme dječjeg vrtića

1.

“Pčelica I” – Omiš

8-satni turnirajući

programi

50

2

3

od 06.00 – 20.00 sati

2.

“Pčelica II” – Omiš

8-satni

jutro

24

2

3

od 06.00 -14.00 sati

3.

“Pčelica II” – Omiš

6-satni

poslijepo.

23

1

2

od 13.30 -19.30 sati

4.

“Radost” – Omiš

10-satni

25

2

4

od 06.30 -16.30 sati

5.

“Visibaba” – Omiš

10-satni

25

2

4

od 06.30 – 16.30 sati

6.

“Potočić” –

Omiš

8-satni

jutro

26

2

3

od 06.00 – 14.00 sati

7.

“Potočić” – Omiš

6-satni

poslijepo.

26

1

2

od 13.30 – 19.30 sati

8.

“Galeb” – Omiš

jaslice

18

2

4

od 06.30 – 16.30 sati

9.

“Galeb” – Omiš

8-satni jutro

25

2

3

od 06.00 – 14.00 sati

10.

“Galeb” – Omiš

6-satni poslijepo.

26

1

2

od 13.30 – 19.30 sati

11.

“Smilje” – Gata

6-satni

jutro

25

1

2

od 07.30 – 13.30 sati

12.

“Trešnjica” – Tugare

6-satni

jutro

25

1

2

od 07.30 – 13.30 sati

13.

“Kamenčić” – Kostanje

6-satni jutro

18

1

2

od 07.30 – 13.30 sati

14.

“Kamenčić” – Kostanje

6-satni poslijepodne

22

1

2

od 13.30 – 19.30 sati

15.

„Vrbica“

6-satni jutro

24

1

2

od 07.30 do 13.30 sati

Ukupno:

382

22

  1. Posebni programi

   Na temelju članka 15. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi u Vrtiću se organiziraju i kraći posebni programi integrirani u redovne programe:

   a/ Program ranog učenja stranog jezika,

   b/ Program tjelesne i zdravstvene kulture, te

   c/ Program predškole.

   a/ Program ranog učenja stranog jezika

   Želja roditelja i djece za ranim učenjem engleskog jezika pokazuje se kao potreba zbog sve veće informatizacije te učenja stranog jezika već od prvog razreda osnovne škole. Razvijanjem senzibilnosti za strani jezik utječe se na cjelokupni razvoj djeteta,naročito na njegove govorne sposobnosti i percepcije, pa je potrebno stvarati adekvatne poticaje koji će se realizirati kroz situacijski pristup rada s djecom.

   Na Program je također dalo suglasnost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i provodit će ga odgojiteljica s položenim stručnim ispitom i sedmim stupnjem engleskog jezika. Program će se provoditi dva puta tjedno u svim odgojnim skupinama u kojima se anketiranjem utvrdi dovoljan broj djece.

   b/ Program tjelesne i zdravstvene kulture

   Ovaj Program provodi se kao i Program ranog učenja stranog jezika koji se organizira dva puta tjedno u svim odgojnim skupinama u kojima se pojavi dovoljan broj zainteresirane djece. I na ovaj Program je suglasnost dalo Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a provodi ga profesor fizičke kulture.

   Uz standardne postupke u neposrednom radu cilj je osuvremeniti i osigurati kvalitetnu i kontinuiranu provedbu tjelesnih aktivnosti kao važnog čimbenika održavanja psihofizičke ravnoteže djeteta. Na taj način, kroz igru, želimo djelovati preventivno i tretirati već postojeće poteškoće u razvoju djeteta. Pri tom imamo na umu pozitivan utjecaj vježbanja na motoričku i funkcionalnu sposobnost djece, smanjenje agresije i napetosti, te utjecati na regulaciju tjelesne težine.

   c/ Program javnih potreba – Program predškole

   Tablica br. 1.

Red. br.

Mjesto

Broj djece

Mjesto realizacije

1.

Šestanovac

17

Osnovna škola Šestanovac

2.

Nova Sela

7

MO Nova Sela

3.

Srijane

10

Osnovna škola Gornja Poljica

4.

Kučiće

7

Osnovna škola Kučiće

Ukupno:

4

41

Program se provodi prema mogućnostima slobodnih prostora u osnovnim školama te dolasku i odlasku školskih autobusa.

Ciljevi i zadaće rada:

 • obuhvatiti svu djecu u godini pred polazak u osnovnu školu,

 • iznaći prostore u mjesnim odborima i oplemeniti ih prema dječjim potrebama,

 • raditi na zadovoljavanju individualnih potreba sve djece, a posebno djece s posebnim potrebama,

 • uspostaviti kvalitetnu suradnju s pedagoškim radnicima u školama,

 • organizirati edukativne sastanke za roditelje ,

 • uvesti prezentaciju rada programa predškole putem postera i javnih nastupa,

 • poboljšati suradnju Stručnih suradnika Vrtića i roditelja i

 • gdje je god to moguće ostvariti uz suradnju roditelja sudjelovanje djece u manifestacijama Vrtića.

  1. Struktura i normativ poslova i radnih zadaća odgojno-zdravstvenog osoblja,

   pedagoginje i defektologinje-logopeda

 1. Puno radno vrijeme radnika iznosi 40 sati tjedno. Ako priroda poslova ili organizacija rada zahtjeva, radno vrijeme u tjednu može biti duže od 40 sati. Specifičnosti u realizaciji radnih zadaća uvjetuje da se raščlani i izrazi vremenska struktura poslova i radnih zadaća za radna mjesta:

 1. odgojitelja-ice, terenskog odgajatelja-ice,

 2. više medicinske sestre – glavne sestre,

 3. pedagoginje, i

 4. defektologinje-logopeda.

2. Broj radnih i ostalih dana u godini

Radna godina počinje dana 01.09., a završava dana 31.08. / ukupno 365 dana /. Struktura tih 365 dana u pravilu je slijedeća:

a/

radnih dana

214

231

b/

dana godišnjeg odmora

35

18

c/

nedjelja

52

d/

subota

53

e/

dana državnih praznika

11

U k u p n o:

365

Na temelju broja radnih i ostalih dana preračunava se i broj radnih i ostalih sati i to u pravilu kako slijedi:

a/

broj radnih sati / 214 dana x 8 sati /

1712

b/

naknada za godišnji odmor / 35 dana x 8 sati /

280

c/

naknada za državne praznike / 8 dana x 8 sati /

88

Ukupno sati:

2080

Obaveza svakog radnika u tijeku radne godine je planiranje i realizacija 1712 radnih sati, pod predpostavkom da mu pripada 35 dana godišnjeg odmora – manje dana godišnjeg odmora više radnih dana.

 1. STRUČNI TIM – raspored rada je fleksibilan u okviru 40 sati, tako se realiziraju svi zadaci koji se planiraju izvan neposrednog rada odgajatelja-ica u skupini / grupe za planiranje određenih proslava i sl. /

 2. KANCELARIJA – radi dnevno 8 sati. Subotom ne radi.

 3. TEHNIČKI RADNICI – svaki dan rade 7,30 sati time da obvezno rade jednu subotu u

  mjesecu.

 1. Radni dani i sati u 2012/2013. školskoj godini po mjesecima

Mjesec

Dana

u

2012

/ 2013.

godini

Sati

u 2012

/ 2013.

godini

radni dani

neradne subote

prazni-ci

Godišnji odmori

nedjelje

ukupno dana u mjesecu

radni sati

sati praznika

sati za godišnje odmore

ukupno sati u mjesecu

rujan

20

5

5

30

160

160

listopad

22

4

1

4

31

176

8

184

studeni

21

4

1

4

30

168

8

176

prosinac

19

5

2

5

31

152

16

168

siječanj

22

4

1

4

31

176

8

184

veljača

20

4

4

28

160

160

ožujak

21

5

5

31

168

168

travanj

21

4

1

4

30

168

8

176

svibanj

21

4

2

4

31

168

16

184

lipanj

19

5

1

5

30

152

8

160

srpanj

6

4

17

4

31

48

136

184

kolovoz

2

5

2

18

4

31

16

16

144

176

ukupno:

214

53

11

35

52

365

1712

88

280

2080

Planirana obveza svakog radnika je 249 radnih dana, odnosno 1992 sati. Planirana obveza se umanjuje za broj radnih dana/sati prava na godišnji odmor ili druga prava regulirana zakonom.

Svi-e odgojitelji-ce na početku radne godine dobivaju Rješenja o godišnjim zaduženjima i strukturi radnog vremena.

Odgojitelji-ce koje rade u dječjim vrtićima: „Smilje“ – Gata, „Trešnjica“ – Tugare i „Kamenčić“ – Kostanje, rade neposredno s djecom dnevno 6 sati.

Racionalizacija:

Za vrijeme blagdana / osobito između Božića i Nove godine /, zbog smanjenog broja djece po grupama u vrtićima gdje je to moguće organizira se rad s manjim brojem skupina i radnika.

Fond sati realizira se fleksibilnom godišnjom raspodjelom. Godišnji fond umanjuje se za dane godišnjeg odmora. Višak odrađenih sati realizira se u vidu slobodnih dana tijekom godine.

Manjak sati realizira se dodatnim radom za potrebe Vrtića / izrada sredstava, sređivanje dokumentacije, zamjena bolesnog radnika /.

NEPOSREDAN RAD: – rad s djecom u procesu odgoja i obrazovanja djece u Vrtiću

 1. Dnevna i tjedna obveza

Sati

Rad s djecom

Ostali rad / pripremanje, suradnja, usavršavanje /

Stanka

Dnevno

8

5,50

2

0,5

Tjedno

40

27,50

10

2,5

 1. Godišnja obveza neposrednog rada i ostalog rada po mjesecima

   

Mjesec

Radni dani – sati po mjesecima

Neposredni rad

Ostale obveze

Stanka

rujan

22 – 160

110

40

10

listopad

20 – 176

121

44

11

studeni

21 – 168

115,50

42

10,50

prosinac

19 – 152

104.50

38

9,50

siječanj

20 – 176

121

44

11

veljača

20 – 160

110

40

10

ožujak

21 – 168

115,50

42

10,50

travanj

21 – 168

115,50

42

10,50

svibanj

21 – 168

115,50

42

10,50

lipanj

19 – 152

104,50

38

9,50

srpanj

6 – 48

33

12

3

kolovoz

2 – 16

11

4

1

Ukupno:

214 – 1712

1.177

428

107

PRAVNA PRAVILA NA KOJIMA SE TEMELJI PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA

 1. Podjela pravnih pravila koja se primjenjuju u predškolskom odgoju i naobrazbi:

a/ ZAKONI,

b/ PODZAKONSKI AKTI,

c/ KOLEKTIVNI UGOVORI,

d/ VLASTITI OPĆI AKTI.

a/ ZAKONI KOJI REGULIRAJU DJELATNOST:

 • Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi / „Narodne novine“, broj: 10/97., 107/07. / je najvažniji zakon koji regulira djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe kao dijela sustava odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci. Regulira slijedeću materiju:

 • Osnivače vrtića,
 • vrste programa koji se ostvaruju u vrtićima,
 • stručne radnike u vrtiću – primjena samo na njih,
 • upravljanje dječjim vrtićem:
 • Upravno vijeće,
 • Ravnatelj,
 • Odgojiteljsko vijeće,
 • pravne akte koje mora imati vrtić
 • sindikalno organiziranje, nadzor, financiranje, načine prestanka rada vrtića…

 

 • Zakon o ustanovama / „Narodne novine“, broj: 76/93. /, vrtići su javne ustanove, regulira osnivanje ustanova, naziv i sjedište, djelatnost, ustrojstvo, organe uprave i drugo, ima dosta preklapanja sa Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi, ali neku materiju preciznije regulira,

 • Zakon o radu / „Narodne novine“, broj: 137/04. – pročišćeni tekst / je:

 • osnovni zakon koji regulira radne odnose u RH,
 • propisuje minimum prava iz radnog odnosa i daje mogućnost priznavanja ili ugovaranja povoljnijih prava za radnike,
 • u vrtićima se primjenjuje na sve radnike, ali na stručne se radnike primjenjuje i Zakon o predškolskom odgoju,
 • regulira:
  • opća pitanja rada,

  • sklapanje ugovora o radu,

  • zaštitu života, zdravlja, privatnosti i dostojanstva radnika,

  • probni rad,

  • obrazovanje i osposobljavanje za rad,

  • radno vrijeme,

  • odmore i dopuste,

  • zaštitu majčinstva i radnika koji su privremeno ili trajno nesposobni za rad,

  • plaće,

  • prestanke ugovora o radu,

  • ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa,

  • sudjelovanje radnika u odlučivanju i drugo.

 • Zakon o zaštiti na radu / „Narodne novine“, broj: 59/06. /je vrlo važan zakon jer je u svezi zaštite na radu za sve odgovoran ravnatelj bez obzira na to tko sve sudjeluje u vrtićkom sustavu zaštite na radu,

 • obveze iz Zakona o zaštiti na radu su:
 • izrada Procjene opasnosti,
 • izrada Plana evakuacije,
 • sklapanja ugovora sa službom medicine rada,
 • obavljanje poslova zaštite na radu – osobno poslodavac ili provjeravanje obavljanja poslova ovlaštenim fizičkim i pravnim osobama / ovisno o broju radnika /,

 

 • osposobljavanje za rad na siguran način,

 • osposobljavanje za pružanje prve pomoći,

 • redoviti periodični pregledi postrojenja i opreme,

 • redoviti pregledi radnika koji rade na posebnim uvjetima rada,

 • nadzor nad obvezom nošenja radne odjeće i obuće,

 • prijavljivanje težih i skupnih ozljeda na radu.

 

 • Zakon o zaštiti od požara / „Narodne novine“, broj: 58/93. / propisuje mjere i postupke za sprečavanje nastanka i širenja požara.

 • Obveze iz Zakona o zaštiti od požara su:

 

 • paziti na prohodnost evakuacijskih putova,

 • svi radnici moraju biti osposobljeni za protupožarnu zaštitu.

 

 • Zakon o stručno pedagoškom nadzoru / „Narodne novine“, broj: 73/97. / regulira organizirano stručno praćenje ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada stručnih suradnika i odgojitelja, provode ga savjetnici i viši savjetnici koji su dužni obavijestiti ravnatelja o vremenu vršenja nadzora, ali može i ne najavljeno.

 • Nadzor se obavlja:
 • uvidom u izvođenje Godišnjeg Plana i programa rada Vrtića,

 • neposrednim praćenjem izvođenja odgojno-obrazovnog rada,

 • uvidom u pedagošku dokumentaciju i evidenciju,

 • razgovorom sa djecom, roditeljima, odgojiteljima, stručnim suradnicima

 • O nadzoru se sastavlja nalaz i izvješćuju nadležni.

 • Zakon o prosvjetnoj inspekciji / „Narodne novine“, broj: 50/96. /,

 • Prosvjetni inspektori obavljaju nadzor:

 

 • uvidom u opće akte,

 • uvidom u pojedinačne akte,

 • uvidom u uvjete i način rada predškolskih ustanova,

 • o svom radu sastavlja zapisnik, a mjere naređuje rješenjem u kojem određuje rok izvršenja.

 

 • Zakon o javnoj nabavi odnosno Uredba o nabavi roba radova i usluga male vrijednosti / „Narodne novine“, broj: 117/01. i 110/07. /:

 • nabava roba, radova i usluga vrši se za kalendarsku, a ne školsku godinu,
 • prethodi joj donošenje kriterija financiranja od strane Osnivača temeljem kojeg se izrađuje Financijski plan Vrtića i Plan
 • nabave,
 • za nabavke pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kn ne mora se primjenjivati Zakon o javnoj nabavi,
 • za nabavke roba i usluga od 70.000,oo kn do 300.000,00 kn te radova od 70.000,00 do 500.000,00 kn mora se postupiti po propisanim postupcima u Zakonu o javnoj nabavi / potreba objavljivanja nabave /.

 • Zakon o ravnopravnosti spolova / „Narodne novine“, 116/03. /:

 • svrha zakona je zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova kao temeljne vrednote ustavnog poretka RH,
 • ravnopravnost muškaraca i žena znači:
 • jednaka prisutnost u javnom i privatnom životu,
 • jednak status i mogućnost za ostvarivanje prava i
 • jednaku korist od ostvarenih rezultata
 • zabranjena je diskriminacija temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije,
 • Vrtić je donio Plan djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova i dostavio ga Uredu za ravnopravnost
 • spolova Vlade RH na prethodno odobrenje,
 • obveza Vrtića kao dijela sustava odgoja da provede obrazovanje o pitanjima ravnopravnosti spolova.

 • Obiteljski zakon / „Narodne novine“, broj: 116/03.; 17/04., 136/04.; 107/07.; 57/11. i 61/11. /

 • članak 94. – roditelji ne smiju dijete predškolske dobi ostaviti bez nadzora odrasle osobe / može se ugraditi u ugovor /,
 • članak 96. – roditelji su se dužni odazivati sastancima u svezi s odgojem i obrazovanjem djeteta / ugrađeno u Ugovor odnosno
 • Izjavu /,
 • članak 108. – obveza je svakog da obavijesti Centar za socijalnu skrb o kršenju djetetovih prava, osobito o svim oblicima
 • tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja djeteta,
 • Vrtić je utvrdio protokol postupanja.

 • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji / „Narodne novine“, broj: 174/04. /,

 • i drugi Zakoni koji reguliraju pitanja vezana uz građevine, postrojenja, opremu i slično

b/ PODZAKONSKI AKTI KOJI REGULIRAJU DJELATNOST:

 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe / „Narodne novine“, broj: 63/08. /:

 • regulira veličine predškolskih ustanova, soba dnevnog boravka, broj djece u skupinama, broj radnika i sl..

 • Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću / „Narodne novine“, broj: 133/97. /:

 • propisuje vrstu i stupanj stručne spreme za sve stručne radnike u Vrtiću, ali i za ostale radnike.

 • Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću / „Narodne novine“, broj: 133/97. /

 • obveza ravnatelja da osnuje Povjerenstvo za stažiranje,

 • usvajanje Plana uvođenja u samostalan odgojno-obrazovni rad – Odgojiteljsko vijeće,

 • prijava stažiranja u roku od 15 dana Agenciji za odgoj i obrazovanje,

 • prijava stručnog ispita po završetku stažiranja uz odgovarajuću dokumentaciju,

 • rokovi prijave stručnog ispita: najkasnije 30 dana prije roka za koji se prijavljuje,

 • ako se propusti rok, obvezna ponovna prijava,

 • propisani obrasci.

 • Pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću / „Narodne novine“, broj: 83/01. /:

 • Matična knjiga djece,

 • Knjiga pedagoške dokumentacije odgojne skupine,

 • Imenik djece,

 • Ljetopis Vrtića,

 • Godišnji Plan i program rada,

 • Godišnje Izvješće o realizaciji Godišnjeg Plana i programa,

 • Program stručnog usavršavanja,

 • Dosje djeteta o posebnim potrebama,Knjiga zapisnike.

 • Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencija o dječjem vrtiću / „Narodne novine“, broj: 114/02. /:

 • Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu prije upisa u Vrtić,

 • Potvrda o obavljenom zdravstvenom pregledu djeteta kod izostanka zbog bolesti,

 • Zdravstveni karton djeteta u dječjem vrtiću,

 • Evidencija o zdravstvenom odgoju,

 • Evidencija o higijensko-epidemiološkom nadzoru,

 • Evidencija o sanitarnom nadzoru,

 • Evidencije epidemioloških indikacija,

 • Evidencije ozljeda,

 • Evidencije antropometrijskih mjerenja.

 • Program zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima / „Narodne novine“, broj: 105/02. / propisuje:

 • mjere zdravstvene zaštite djece / cijepljenje, sistematske preglede, protuepidemijske mjere i sl. /,

 • mjere higijene / čistoća prostora, posteljine, svakodnevna dezinfekcija sanitarnog čvora, provjetravanje, grijanje zimi i sl. /,

 • mjere pravilne prehrane po priloženim energetskim tablicama ovisno o dobi djeteta te o preporučenom broju obroka ovisno o vrsti programa.

 • Pravilnik o načinu provođenja aktivnosti u školskim ustanovama na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje / „Narodne novine“, broj: 176/03. /, zahtjeva od Vrtića kao dijela sustava odgoja i obrazovanja:

 • poduzimanje provedbenih aktivnosti sa ciljem smanjenja uporabe duhanskih proizvoda i usvajanje zdravijeg i kvalitetnijeg života bez pušenja,

 • organiziranje programa odvikavanja od pušenja te promicanje nepušenja kao kao zdravog načina života,

 • poduzimanje mjera zaštite zdravlja djece od štetnih utjecaja pušenja duhana i duhanskih proizvoda,

 • osnivanje Povjerenstva za borbu protiv pušenja,

 • u Vrtiću / i u objektima i u dvorištu / pušenje je strogo zabranjeno.

c/ POSEBNA KATEGORIJA PRAVNIH AKATA:

 • Kolektivni ugovori – uređuju prava i obveze stranaka koje su ga sklopile, a može sadržavati pravna pravila kojima uređuje sklapanje, sadržaj i prestanak radnih odnosa, pitanja radničkog vijeća, socijalnog osiguranja i druga pitanja iz radnih odnosa i primjenjuje se neposredno na sve radnike, a ne samo na članove Sindikata.

c/ OPĆI AKTI KOJE DONOSI VRTIĆ:

 • Statut – sadrži temelje odredbe o djelatnosti, sve lokacije na kojima Vrtić obavlja djelatnost, upravljanju, ovlasti ravnatelja, kadrovima, radnom vremenu, načinu pružanja usluga, djelokrug rada stručnih tijela, javnost rada i slično, a sve u skladu sa Zakonom o ustanovama, Zakonom o radu, Zakonom o predškolskom odgoju i naobrazbi, za donošenje potrebna prethodna suglasnost Osnivača,

 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića – sadrži odredbe o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, uvjete koje radnici moraju ispunjavati za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjete probnog rada, radna mjesta s posebnim ovlastima i odgovornostima, potrebna prethodna suglasnost Osnivača za donošenje,

 • Pravilnik o radu – mali Zakon o radu Vrtića, sadrži odredbe o pravima radnika koja su čak povoljnija od prava utvrđena Zakonom o radu, donosi se nakon savjetovanja sa Sindikalnim povjerenikom-com,

 • Pravilnik o zaštiti na radu – sadrži razrađene odredbe Zakona o zaštiti na radu prilagođene predškolskoj djelatnosti, regulira obveze Odbora zaštite na radu, prije donošenja potrebno je savjetovanje sa Sindikalnim povjerenikom-com,

 • Pravilnik o zaštiti od požara sadrži razrađene odredbe Zakona o zaštiti na radu,

 • Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva – uređuje prikupljanje, odlaganje, način i uvjete čuvanja, obrade, odabiranje i izlučivanje, zaštitu i korištenje arhivskog i registraturnog gradiva koje je nastalo ili zaprimljeno u Vrtiću, u prilog Pravilnika je Opća lista dokumenata s rokovima čuvanja, po proteku rokova čuvanja, gradivo se izlučuje, ali se mora prethodno tražiti suglasnost Državnog arhiva RH te im dostaviti gradivo koje zatraže,

 • Pravilnik o upisu djece i načinu ostvarivanja prava korisnika usluga – uređuje prioritete kod upisa, način rada Komisije za upis, njen sastav, rokove i postupak žalbe na rezultate upisa, prava i obveze korisnika usluga, tko može podnijeti zahtjev za upis i slično,

 • Pravilnik o promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje – ista materija kao kod Pravilnika kao podzakonskog akta osim što određuje Povjerenstvo, njegove članove i konkretne mjere i aktivnosti,

 • Poslovnik o radu Upravnog vijeća – sadrži odredbe o načinu sazivanja sjednica, predsjedanju, načinu donošenja odluka, sastavu, načinu rada na sjednicama, zapisniku, osobama koje se mogu pozvati na sjednice i slično,

 • Poslovnik o radu Odgojiteljskog vijeća – isto kao i kod Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

Unutarnje ustrojstvo: Dječji vrtić Omiš ispunjava uvjete za vrtić u skladu s člankom 12. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / „Narodne novine“, broj: 10/97. i 107/07. /. U Dječjem vrtiću Omiš zaposlena su 42 radnika na neodređeno vrijeme i 14 radnika na određeno vrijeme / broj radnika na određeno vrijeme se mijenja iz mjeseca u mjesec /.Poslovi i radni zadaci razvrstani su na:

 • poslove vođenja Vrtića,

 • stručno-pedagoške poslove,

 • pravne, administrativne i računovodstveno-financijske poslove i

 • pomoćno-tehničke poslove.

Navedeni poslovi uređeni su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića.

Članak 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi / „Narodne novine“, broj: 10/97. i

107/07. / propisuje:

 1. rad u dječjem vrtiću ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv Republike Hrvatske, kazneno djelo primanja mita, kazneno djelo nasilničkog ponašanja, kazneno djelo zlouporabe opojnih droga, neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, te neko od kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži,

 2. radnik protiv kojega je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka, udaljava se od obavljanja poslova u odgojno-obrazovnom radu do pravomoćnosti sudske presude, odnosno do obustave postupka, odbačaja prijave ili odustanka od progona.

Upravno vijeće: upravlja Vrtićem i donosi na prijedlog ravnatelja Statut uz prethodnu suglasnost Osnivača i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Vrtića, druge opće akte utvrđene Statutom i zakonom, Godišnji Plan i program rada Vrtića, Izvješće o Godišnjem Planu i programu rada, Financijski plan, godišnji obračun i financijska izvješća Vrtića, Plan nabave, odluke o zasnivanju radnog odnosa s odgojiteljima i stručnim suradnicima čiji rad traje dulje od 90 dana, odlučuje uz suglasnost Osnivača o stjecanju ili otuđivanju nekretnina, o osnivanju druge pravne osobe, odlučuje o upisu djece za školsku godinu uz suglasnost nadležnog Upravnog odjela, o davanju u zakup objekata i prostora Vrtića ili mijenjanju namjene objekata i prostora uz suglasnost Upravnog odjela, o žalbama roditelja odnosno skrbnika djece, o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije propisano, pitanjima predviđenim općim aktima Vrtića, predlaže Osnivaču imenovanje i razrješenje ravnatelja Vrtića, promjenu naziva i sjedišta Vrtića, promjenu djelatnosti, statusne promjene Vrtića, razmatra predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad Vrtića, rezultate odgojno-obrazovnog rada u Vrtiću, predlaže ravnatelju mjere u cilju ostvarivanja politike poslovanja Vrtića, osnovne smjernice za rad i poslovanje Vrtića, te razmatra i odlučuje i o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, Statutom i drugim općim aktima Vrtića.

Ravnatelj: je poslovodni i stručni voditelj Vrtića i organizira i vodi rad i poslovanje Vrtića, predstavlja i zastupa Vrtić, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Vrtića, odgovara za zakonitost rada Vrtića, predlaže Plan i program rada Vrtića, provodi odluke Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela, donosi samostalno odluke u svezi s radom i poslovanjem Vrtića iz svog djelokruga, potpisuje akte Vrtića, podnosi izvješće Upravnom vijeću i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Vrtića, organizira rad i obavlja raspored radnika na radna mjesta, odobrava službena putovanja i druga odsustvovanja s rada radnika Vrtića, osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Vrtića te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima Vrtića

Način obraćanja stranaka Dječjem vrtiću Omiš: pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva, pisani zahtjev mora biti sastavljen na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te treba sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti / podatke o nazivu prema kojem se predmet vodi, osobne podatke i adresu, vlastoručni potpis /, pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njegovom ostvarivanju.

Obavještavanje stranaka o stanju zahtjeva: obavijesti će se ograničiti na podatke u kojem se stadiju nalazi, pri davanju obavijesti zabranjeno je davati izjave o pravilnosti pojedinih radnji i naredaba, kao i vjerojatnom ishodu postupka, obavijesti se mogu davati telefonski i pismeno, a mogu se dobiti neposredno u Dječjem vrtiću Omiš.

Pristup određenim informacijama ograničen je pojedinim odredbama važećih zakona: temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama / „Narodne novine“, 172/03. i 144/10. / Dječji vrtić Omiš uskratit će pravo na pristup informaciji:

 1. ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu ili općem aktu donesenom na temelju zakona kojim se propisuje tajnost podataka,

 2. ako je informacija zaštičena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka,

Dječji vrtić Omiš može uskratiti pravo na pristup informaciji ako postoji osnovana sumnja da bi njezino objavljivanje:

 • onemogućilo učinkovito, neovisno, nepristrano vođenje sudskog, upravnog ili drugog pravno uređenog postupka, izvršenja sudske odluke ili kazne,

 • onemogućilo rad tijela koja vrše upravni nadzor, inspekcijski nadzor, odnosno nadzor zakonitosti,

 • povrijedilo pravo intelektualnog vlasništva, osim u slučaju izričitog pisanog pristanka autora ili vlasnika,

Dječji vrtić Omiš uskratit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koja vode nadležna tijela u predistražnim i istražnim radnjama za vrijeme trajanja postupka, poslovnom tajnom se smatraju osobni podaci djece, roditelja, skrbnika i radnika, podaci sadržani u molbama, zahtjevima i prijedlozima građana i pravnih osoba upućenih Vrtiću te u privicima uz te podneske, podaci o poslovnim rezultatima prije izvješćivanja ovlaštenih tijela, podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Vrtiću, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite radnika i imovine Vrtića i druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Vrtića i njegovog Osnivača, podaci koji su kao poslovna tajna određeni drugim zakonom i drugim propisom ili dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom, profesionalnom tajnom se smatra: sve što odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici kao i drugi radnici Vrtića saznaju o djeci, o njihovim roditeljima i skrbnicima, te čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu djeci, njihovim roditeljima ili skrbnicima; iznimno, Vrtić će omogućiti pristup informaciji iz prethodnog stavka, ako je takvo postupanje u interesu javnosti i nužno za postizanje zakonom utvrđene svrhe te razmjerno cilju koji treba postići; članak 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka / „Narodne novine“, broj: 103/03., 118/06., 41/08. i 130/11. / propisuje da je zabranjeno prikupljanje i daljnja obrada osobnih podataka koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, političko stajalište, vjerska ili druga uvjerenja, sindikalno članstvo, zdravlje ili spolni život i osobnih podataka o kaznenom i prekršajnom postupku; nadalje članak 23. naprijed citiranog Zakona propisuje da se obveze i prava utvrđena odredbama članka 9. i 19. istog mogu ograničiti na način i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima ako je to potrebno radi zaštite sigurnosti države, obrane, javne sigurnosti, radi prevencije, istrage, otkrivanja i gonjenja važnog gospodarskog ili financijskog interesa države, kulturnih dobara te radi zaštite ispitanika ili prava i sloboda drugih, u opsegu koji je nužan za ostvarivanje svrhe radi koje je ograničenje određeno.

Raspored poslova za 2014. godinu:

a/ pregled i opis sadržaja informacija,

b/ namjena informacija,

c/ način pristupa informaciji,

d/ vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama.

a/ pregled i opis sadržaja informacija

Dječji vrtić omiš posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire sljedeće informacije:

 • ustroj i nadležnost Vrtića:

 • informacije vezane za statusna obilježja, djelokrug i ustroj rada ustrojbenih jedinica.

 • radnici:

 • osnovni podaci o radnicima, službeni kontakt radnika, zvanja radnika, smještaj radnika unutar Vrtića.

 • pravni i drugi akti Vrtića:

 • Statut, pravilnici i druge odluke kojima se na opći način uređuju odnosi u Vrtiću.

 • način i pravila upisa djece u Vrtić:

 • pravilnici koji se odnose na pravila upisa djece u dječji vrtić odnosno jaslice te prava i obveze roditelja/skrbnika i Vrtića, informacije o popunjenosti Vrtića.

 • pedagoška i zdravstvena dokumentacija:

 • matične knjige, ljetopis, imenici djece, dokumentacija odgojne skupine, zdravstveni kartoni djece, statistički izvještaji o djeci, odgojiteljima i sredstvima rada.

 • rad i poslovanje:

 • Godišnji Plan i program rada, godišnja Izvješća o radu, statistička izvješća, Plan nabave i njegove promjene, ugovori o poslovnoj suradnji, provedba javne nabave, informacije vezane za rad upravnih tijela Vrtića, natječaji, cijene usluga Vrtića,

 • međuinstitucionalne aktivnosti Vrtića:

 • suradnja s drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim značajnim ustanovama

u Republici Hrvatskoj.

b/ Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama,

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

c/ Način pristupa informaciji

Dječji vrtić Omiš omogućava pristup informacijama na sljedeće načine: putem internetske

stranice Vrtića, neposrednim davanjem informacije / usmeno /, uvidom u dokumentaciju i izradom preslika dokumenata, na drugi odgovarajući način / putem dnevnog tiska, oglasnih ploča dječjih vrtića itd. /.

Izuzeci od primjene prava na pristup informacijama se odnose na okolnosti kada je informacija

klasificirana stupnjem tajnosti, ako bi se objavljivanjem informacije onemogućilo provođenje sudskog, upravnog ili kojeg drugog postupka ili rad tijela koje obavlja nadzor / inspekcijski, upravni, nadzor zakonitosti /, zbog zaštite intelektualnog vlasništva te zbog zaštite poslovne i profesionalne tajne. Također, među izuzecima spada i informacija koja je zaštićena zakonom koji štiti osobne podatke. Takvi podaci se mogu dati jedino uz pisani pristanak osobe na koju se osobni podaci odnose, odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjev za ostvarivanje prava

na pristup informacijama. Pismeni zahtjev može se podnijeti osobno, poštom, faksom ili elektroničkom poštom. Pismeni zahtjev se podnosi na obrascu zahtjeva za pristup informacijama koji se nalazi na internetskoj stranici Vrtića ili se može podignuti u Vrtiću. Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja sastavit će se službena zabilješka. Pri zaprimanju usmenog zahtjeva od podnositelja će zatražiti isti podaci koji se zahtijevaju i u pisanom zahtjevu. Ako je zaprimljenom usmenom zahtjevu za pristup informacijama osoba za informiranje odmah udovoljila, evidentiranje u službenom upisniku obavit će se naknadno, u najkraćem mogućem roku. Postupak ostvarivanja prava na pristup informacijama provodi se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

d/ Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

Vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama ostvaruje se sukladno rokovima

propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama i drugim propisima. Vremensko razdoblje u kojem su pojedine informacije dostupne tj. u kojem se nalaze u posjedu Dječjeg vrtića Omiš uređeno je zakonskim i podzakonskim propisima.

Ravnateljica:

 

Đurđica Rogošić

Klasa: 601-02/13-01/224

Urbroj: 2155/1-07-13-1